FURNITEST Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos, Versija 20-B, data 2020 lapkričio 12 d.

Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos

 

  1. Bendroji informacija

1.1. Klientas pateikdamas paslaugų užsakymą patvirtina, kad sutinka su čia išdėstytomis Bendrosiomis paslaugų teikimo sąlygomis (toliau – Bendrosios sąlygos). Bendrosios sąlygos yra taikomos visiems VšĮ Furnitest (toliau “Įmonė”) pateiktiems užsakymams, sudarytoms sutartims bei kitiems susitarimams, taip pat ir visiems Įmonės pateiktiems pasiūlymams ar teikiamoms paslaugoms. Šios Bendrosios sąlygos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų nuostatoms. Klientas pateikdamas užsakymą ir sudarydamas sutartį, patvirtina, kad susipažino su Bendrosiomis sąlygomis ir su jomis sutinka.

1.2. Įmonė primygtinai rekomenduoja visiems esamiems ar būsimiems Klientams atidžiai perskaityti visą Bendrųjų sąlygų tekstą prieš pateikiant užsakymą ar sudarant, sutartį su Įmone. Bet kokie kiti papildomi susitarimai galioja tik Įmonei juos patvirtinus raštu.

  1. Paslaugos

2.1. Įmonė Klientui teikia paslaugas pagal jo pateiktas konkrečias instrukcijas ar nuorodas į norminius dokumentus. Jei Klientas nepateikia konkrečių nurodymų, Įmonė vadovaujasi:

(a) Kliento pateiktais standartinės specifikacijos lapo ar standartinės užsakymo formos duomenimis; ir/arba

(b) įprasta bandymų atlikimo praktika; ir/arba

(c) kitais metodais, atsižvelgiant į Įmonės technines ir finansines galimybes bei veiklos pobūdį.

2.2. Jokia šalis neturi teisės reikalauti pakeisti atliekamų paslaugų pobūdžio ir/ar tipo, taip pat reikalauti daryti pakeitimus išduotuose bandymų protokoluose, išskyrus atvejus, kai dėl to iš anksto Klientas ir Įmonė susitaria raštu.

2.3. Jokia šalis neturi teisės duoti nurodymų dėl užsakymo ar kitų nurodymu susijusių su paslaugų užsakymų, ypač dėl sutartų paslaugų pobūdžio ir tipo ar ataskaitų susijusių su atliktomis paslaugomis, išduotų bandymų protokolų, išskyrus atvejus, kai Įmonė ir Klientas iš anksto susitaria raštu.

2.4. Bandymų protokoluose pateikiama informacija yra gauta atlikus patikrinimus ir/ar bandymų procedūras pagal Įmonei pateiktus  nurodymus, reikalavimus ir/arba Įmonei atlikus gautų patikrinimų ir/ar bandymų procedūrų rezultatų vertinimus.

2.5 Įmonės laboratorija yra akredituota lanksčiai sričiai, todėl turi galimybę taikyti naujausią standarto leidimą. Įmonės aktuali lanksti akreditavimo sritis skelbiama įmonės svetainėje adresu https://furnitest.com/lt/apie-mus/. Klientas sutinka, kad jam nenurodžius tikslaus norminio dokumento, kuriam deklaruojama atitiktis, bandymai bus atliekami vadovaujantis aktualia lanksčia akreditavimo sritimi. Kitu atveju užsakovas bus informuojamas el. paštu arba žodžiu apie galimybę atlikti bandymus.

2.6. Atlikus bandymus, Įmonės pateikiama informacija bandymų protokoluose galioja tik tam konkrečiam bandiniui, kuris buvo bandomas, o ne visai partijai, iš kurios bandinys buvo atrinktas.

2.7. Klientas sutinka, kad Įmonė atliks bandymus vadovaudamasi užsakymo formoje pateiktais norminiais ar kitais dokumentais, o jeigu užsakymo formoje nėra nurodyti norminiai dokumentai, Įmonė pati parinks tinkamiausius bandymų metodus.

2.8. Įmonė bandymų protokole teikia atitiktį standarto reikalavimams. Bandymo rezultatai yra išreiškiami matavimo vienetais arba žyma „Išlaiko/neišlaiko, netaikoma arba nebandyta“. Atitiktis norminiam dokumentui teikiama tik tada, kai sprendimo taisyklę nurodo norminis dokumentas, gauta vertė įskaitant neapibrėžtį neviršija leistinos ribos, atliekant matavimus išmatuota vertė nevertinant apibrėžties yra reikalavimų ribose arba jei norminiame dokumente yra taikyti visi jame nurodyti reikalavimai, atlikti visi taikomi bandymai, o gautas rezultatas yra „Išlaiko arba N/A – netaikoma“. Kitu atveju yra teikiama neatitiktis norminiam dokumentui. Jei norminis dokumentas neturi reikalavimų, jokia išvada neteikiama. Klientui pageidaujant, atitiktis gali būti neteikiama arba teikiama jo pateiktiems reikalavimams arba sprendimo taisyklei. Užsakovas apie savo reikalavimus ir sukurtą sprendimo taisyklę turi informuoti įmonę prieš atliekant susijusius bandymus.

2.9. Bandymų protokoluose pateikiami tik bandymų metu gauti rezultatai ir surinkta informacija. Visa bandymų metu užfiksuota informacija yra gauta vadovaujantis Kliento užsakymo formoje pateiktais nurodymais arba nuorodomis į norminius dokumentus, išskyrus 2.1. punkte nurodytais atvejais, kai Klientas tikslių instrukcijų ir nuorodų į norminius dokumentus nepateikia. Įmonė nėra įpareigota atlikti papildomų bandymų, kurie nėra nurodyti konkrečiame Kliento užsakyme.

2.10. Įmonė, teikdama paslaugas Klientui, nėra atsakinga už jokias Kliento pareigas bet kuriai trečiajai šaliai ar kitiems tretiesiems asmenims.

2.11. Įvykdžius Kliento užsakymą ir gavus apmokėjimą už suteiktas paslaugas, Įmonė Klientui išsiunčia bandymų protokolo/-ų ir sąskaitos-faktūros .pdf kopijas elektroniniu paštu, o originalias šių dokumentų kopijas išsiunčia Klientui paštu. Pateikus raštu motyvuotą atsisakymą priimti užsakytų paslaugų rezultatus, abi šalys turi susitarti dėl papildomų korekcijos veiksmų ir jų termino.

2.12. Jei Įmonė savo iniciatyva atliko bandymus, su jų rezultatais Klientas turi teisę sutikti tik tuo atveju, jei Įmonė Klientą apie tokius bandymus informavo iš anksto.

2.13. Įmonės laboratorija turi atitikti LST EN ISO / IEC 17025 standarto keliamus reikalavimus.

2.14. Įmonė įsipareigoja Klientui pateikti atliktų bandymų protokolą/-us. Bandymų protokolas, kuriame nurodyti pritaikyti akredituoti bandymo metodai yra paženklinamas akreditacijos ženklu.

2.15. Visi Įmonei pateikti bandiniai yra saugomi ne ilgiau kaip 15 kalendorinių dienų nuo to momento, kai Klientui buvo pateiktos atliktų bandymų protokolo/-ų .pdf kopijos elektroniniu paštu. Jei per šį laikotarpį Klientas neatsiima išbandytų bandinių, Įmonė savo nuožiūra juos utilizuoja. Praėjus 15 kalendorinių dienų laikotarpiui Įmonė nebeprisiima jokios atsakomybės už Kliento bandinius. Jei Klientas pageidauja, kad bandiniai būtų jam grąžinti, Klientas yra atsakingas už bandinių paėmimo paslaugų užsisakymą ir pats susimoka už krovinio tvarkymo ir pervežimo paslaugas.

  1. Kliento įsipareigojimai

Klientas privalo:

3.1. užtikrinti, kad visi reikalingi papildomi dokumentai, informacija ir instrukcijos būtų tikslios, teisingos ir išsamios. Visa papildoma informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo Įmonei pateikimo.

3.2. informuoti Įmonę iš anksto apie visus žinomus faktinius ar potencialius pavojus ar grėsmes, susijusias su bet kokiu užsakymu, bandiniais, bandymais ar kitomis Įmonės teikiamomis paslaugomis.

  1. Mokesčiai ir mokėjimai

4.1. Jei teisės aktai nenumato kitaip, visus valstybės taikomus mokesčius apmoka Klientas.

4.2. Išskyrus tuos atvejus, kai sąskaitoje-faktūroje nurodytas konkretus laikotarpis, Klientas gautą sąskaitą-faktūrą apmoka nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo datos.

4.3. Įmonė gali pareikšti pretenzijas dėl nesumokėto atlygio už suteiktas paslaugas ir siekti jo išieškojimo įstatymų nustatyta tvarka. Jei teisės aktuose nenumatyta kitaip, išlaidas atsiradusias dėl tokio išieškojimo, įskaitant ir mokesčius už advokato ar kitų tokias paslaugas teikiančių įmonių ir su tuo susijusias kitas išlaidas, padengia Klientas.

4.4. Iškilus nenumatytoms problemoms ar užsakymo vykdymo metu Įmonei patyrus papildomas išlaidas, Įmonė apie tai informuoja Klientą. Tokiais atvejais Įmonė turi teisę papildomai apmokestinti sugaištą laiką ir patirtas sąnaudas, kurios buvo būtinos užsakymo įvykdymui.

4.5. Jei Įmonė negali įvykdyti visų užsakyme numatytų paslaugų arba jų dalies dėl iš anksto nenumatytu priežasčių, tame tarpe ir dėl to, kad Klientas nesilaikė Bendrųjų sąlygų 3 dalyje esančių punktų reikalavimų, Įmonė vis tiek turi teisę į atlygį už:

(1) visas Įmonės negrąžinamai patirtas išlaidas; ir

(2) dalį sutarto užmokesčio, kuris proporcingai paskaičiuojamas pagal faktiškai atliktų paslaugų apimtį.

  1. Paslaugos teikimo atidėjimas ar nutraukimas

Įmonė turi teisę nedelsiant nutraukti paslaugų teikimą ir yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės, bet kuriuo iš žemiau nurodytu atveju:

5.1. Klientas nesilaiko savo įsipareigojimų nurodytų šiose Bendrosiose sąlygose ir nepradeda jų vykdyti per 10 kalendorinių dienų laikotarpį nuo pranešimo apie tokių Kliento įsipareigojimų nevykdymą; arba

5.2. Bet kokio mokėjimo atidėjimo, susitarimo su kreditoriais, bankroto, nemokumo, ar kitais Kliento verslo nutraukimo atvejais.

5.3. Jei užsakymo vykdymo metu paaiškėja, kad tęsti pradėtą darbą yra netikslinga, Įmonė nutraukia darbus ir apie tai informuoja Klientą per 5 kalendorines dienas. Ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Kliento informavimo, abi šalys nusprendžia kokiomis sąlygomis sustabdomi darbai bei susitaria dėl atsiskaitymo už jau įvykdytas ir neįvykdytas užduotis.

5.4. Jei viena iš šalių negali įvykdyti bet kokių savo įsipareigojimų ar užduočių, šalis apie tai privalo informuoti kitą šalį iš anksto. Per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo dienos abi šalys nusprendžia dėl užsakytų paslaugų nutraukimo sąlygų.

  1. Atsakomybė

6.1. Atsakomybės apribojimai:

(1)  Įmonės profesinė veikla nėra draudžiama, Klientas pageidaujantis draudimo privalo apsidrausti.

(2)  Bandymų protokolai yra išduodami vadovaujantis informacija, dokumentais ir (arba) bandiniais, kuriuos Klientas pristatė pats ar kiti jo įgalioti asmenys, o Klientas įsipareigoja vadovautis bandymų protokolo išvada.

(3) Įmonė yra atleidžiama nuo atsakomybės už užsakymo neįvykdymą, jei prisiimti įsipareigojimai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti užsakymo priėmimo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

(4)  Įmonei pareiškiama pretenzija dėl bet kokio pobūdžio nuostolių, žalos ar išlaidų, negali būti didesnė nei 5 kartai nuo Įmonei pateiktos bendros konkrečios paslaugų užsakymo sumos.

(5)  Įmonė yra atleidžiama nuo bet kokių netiesioginių ar bet kaip kitaip susijusių nuostolių (įskaitant parastą pelną).

  1. Konfidencialumo, autorių teisių, duomenų privatumo įsipareigojimai

7.1. Bandymų protokolai yra Įmonės nuosavybė, jie negali būti keičiami ar kitaip taisomi be raštiško Įmonės sutikimo.

7.2. Bandymų protokoluose esanti informacija yra laikoma konfidencialia. Bandymų protokolas negali būti kopijuojamas nei visas, nei atskiros jo dalys, ir negali būti naudojamas reklamai ar kitais nesankcionuotais tikslais be raštiško Įmonės sutikimo. Įmonė, be Kliento sutikimo, negali dalyvauti diskusijose, susirašinėjamuose ar kaip kitaip atskleisti bandymų protokole pateiktą informaciją trečiajai šaliai, nebent to pareikalauja atitinkamos vyriausybės institucijos, įstatymai ar teismas.

7.3. Įmonė turi teisę bet kada atskleisti su bandymais susijusius dokumentus ir (arba) kitus dokumentus bet kokioms trečiosioms akreditaciją atliekančioms šalims ir (arba) kitoms vertinančioms įstaigoms Įmonės audito metu ar kitais su tuo susijusiais tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Klientai pateikdami paslaugų užsakymą kartu pateikė ir raštišką nesutikimą pateikti duomenis aukščiau išvardintoms šalims. Įmonė neprisiima jokios atsakomybės dėl tokio dokumentų atskleidimo. Abi šalys sutinka laikytis šalių komercinių paslapčių konfidencialumo, taip pat neplatinti ir nekopijuoti kitos šalies dokumentų be šalies leidimo, išskyrus 7.2 ir 7.3 punktuose nurodytais atvejais.

7.4. Įmonė ir jos darbuotojai, ar kviestiniai ekspertai neturėdami Kliento leidimo, jokiomis aplinkybėmis negali atskleisti ar bandyti pasinaudoti užsakymo vykdymo metu įgytomis žiniomis, informacija apie produktą, Kliento verslą ar jo ypatumus.

7.5. Įmonės firminio ar registruoto prekės ženklo naudojimas reklamos tikslais nėra leidžiamas be išankstinio, raštiško Įmonės leidimo.

7.6. Visus asmens duomenis Įmonė saugo ir tvarko vadovaudamasi 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatomis.

  1. Ginčų sprendimo tvarka ir taikytina teisė

8.1. Jei nenurodyta kitaip, visi ginčai, atsirandantys ar susiję su sutartiniais santykiais, yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.